ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van de webwinkel www.kitchenfactory.be (‘Consument koper’). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van VERRAX NV moet de koper deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder

‘Verkoper’: VERRAX NV tevens handelend onder de handelsnaam: WWW.KITCHENFACTORY.BE.

'Koper': iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met VERRAX NV in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

'Consument Koper': iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt.

'Producten': het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

'Website(s)': WWW.KITCHENFACTORY.BE

Artikel 2 - Identiteit van de verkoper

VERRAX NV met maatschappelijke zetel te 1600 SINT PIETERS LEEUW, Oudstrijdersstraat 56

E-mailadres: INFO@VERRAX.BE

MARKETING@VERRAX.BE

Telefoonnummer: 02 331 00 44

Ondernemingsnummer: BE 0479.330.943

BTW-nummer: BE 0479.330.943

Artikel 3 – Plaatsen van een bestelling

1. Wij leveren enkel in België. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.

2. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

3. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

5. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.

Artikel 4 - Ons aanbod en jouw bestelling

1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod. VERRAX NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we jou verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om jou een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om jou een overeenkomstig goed of dienst te leveren. VERRAX NV is wat betreft de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. VERRAX NV is in geen geval aansprakelijk in geval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

3. Jouw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we voor jouw betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Bancontact/Mister Cash, Paypal, Visa, MasterCard, Maestro, overschrijving, rembours, contant. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van jouw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

4. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: per post, afhalen Bpack@bpost, op afspraak of afhalen in de winkel. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift ‘bestelling met betalingsverplichting’ of woorden van dezelfde strekking. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief. Wij zullen je per mail een bevestiging overmaken van jouw bestelling.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

1. Als je goederen bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen. Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald. In geval van deelbetaling met kredietkaart storten we het terug op je rekening.

2. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derden, die niet de vervoerder is, het goed of de goederen fysiek in bezit krijgt.

3. Indien je het herroepingsrecht wenst uit te oefenen, laat je ons, binnen de herroepingstermijn, dit via een ondubbelzinnige verklaring (bv. Schriftelijk per post, fax of e-mail) weten. Je kan ook het formulier voor herroeping invullen en terugsturen naar VERRAX NV, Oudstrijdersstraat 56 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

4. Vervolgens stuur je de goederen zo snel mogelijk, en niet later dan 14 dagen kalenderdagen na de dag waarop je je beslissing om de aankoop te herroepen meedeelde, terug naar VERRAX NV. De directe kosten voor terugzending zijn voor rekening van de Koper.

5. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

6. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies.

7. Wij behouden ons het recht voor om schadevergoeding te vragen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

8. Er zijn echter uitzonderingen op dit herroepingsrecht. Voor bepaalde zaken beschikt de consument niet over het recht om van de aankoop af te zien.

Deze uitzonderingsclausule geldt voor:

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Verbruiksartikelen zoals beschermfolie of reinigingsvloeistof (indien geopend).

Ingewisselde of ingevulde vouchers of tegoedbonnen.

Goederen die gebruikt zijn

Artikel 6 - De prijs

1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

Artikel 7 – Betaling

Wij aanvaarden enkel de volgende betaalmiddelen Bancontact/Mister Cash, Paypal, Visa, MasterCard, Maestro, overschrijving, rembours, contant.

Op onze website aanvaarden wij enkel betaling via de betaalmodules die hier beschikbaar zijn.

Artikel 8 - Conformiteit en garantie

1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

2. Bovendien hanteren wij voor consumenten wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.

3. Bij vaststelling van een gebrek, licht je ons zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen de 2 maanden na vaststelling van het gebrek, in.

4. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.

5. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 2 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 2 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

6. Om beroep te doen op de garantie, moet je het aankoopbewijs kunnen voorleggen. We raden je ook aan om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

7. De garantie is niet van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, handhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruikt.

Artikel 9 - Levering en uitvoering

1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.

2. Wanneer een artikel in stock is wordt het aangeboden op je leveringsadres in 3 à 4 werkdagen.

3. Leveringen gebeuren maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 uur en 18:00 uur, Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

4. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

5. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.

6. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

7. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming, meld je ons zo snel mogelijk.


Artikel 10 – Overmacht

1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

Artikel 12 - Intellectuele eigendom

1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc. niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 Artikel 13- Privacy

1 Als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, respecteren wij de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

2 De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor het uitvoeren van de overeenkomst, het verwerken van de bestelling, en het versturen van nieuwsbrieven.

3 Je kan je persoonsgegevens steeds inkijken en aanpassen.

4 Je kan je steeds verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor direct marketing. Dit kan via info@verrax.be.

5 Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

6 Je bent zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van je logingegevens en het gebruik van je paswoord. Je paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, wij hebben geen toegang tot je paswoord.

7 Wij houden anonieme bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

8 Bij vragen over dit privacy statement, kan je ons steeds contacteren via info@verrax.be.

Artikel 14- Cookies

1 Tijdens een bezoek aan de website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet gebruikt worden om een persoon te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

2 Je kan je internetbrowser op die manier instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Hou er wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

3 Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 15- Aantasting geldigheid- niet-verzaking

1 Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

2 Het nalaten op gelijke welk moment door VERRAX NV om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 16 - Klachtenregeling en geschillen

Onze klantendienst is bereikbaar op het nummer +32 (0)2 331 00 44 of via info@verrax.be.

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde rechtbanken van Brussel bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Economisch Wetboek.


Laden
Laden